ЧАНДРУУ II

Цэцэг өвчнийг цээрлэн нэрлэсэн нь: цэцэг чандруу [хоршоо] (цэцэг өвчний цээрлэсэн нэр).

Ижил үг:

ЧАНДРУУ I

ЧАНДРУУ III