ЧАНДРУУЛАХ

Үйрмэг нунтаг зүйлийг юмны зай завсраар дүүргэх.