намч чанар
аливаа асуудалд намын байр сууринаас хандах нь