мөн чанар
ямар нэгэн юмны дотоод агуулга, уг чанар, бусад зүйлээс ялгагдах онцлог