чанарын сертификат
стандартад тохирсон таваарын чанарыг гэрчилсэн албан ёсны баримт бичиг