ЧАМЛАЛТГҮЙ

Бага биш, чамлах зүйлгүй: чамлалтгүй мөнгө (бага биш мөнгө), чамлалтгүй тусламж дэлгэрэнгүй...

чамлалтгүй мөнгө бага биш мөнгө
чамлалтгүй тусламж чамлахааргүй, боломжийн тусламж
чамлалтгүй хөрөнгө бага биш, боломжийн хөрөнгө