цэцэн мэргэн
хэрэг явдлыг үнэн зөв шийдвэрлэх чадвар, ухаалаг байдал