ЦЭЦЭРЛЭГТ

Цэцэрлэг бүхий: цэцэрлэгт хүрээлэн (цэцэгт талбай, модот гудамж болон ургамалжуулсан талбай бүхий дэлгэрэнгүй...