ЦЭЦЭРХҮҮ

Цэцэрхэж мэдэмхийрч байдаг: цэцэрхүү хүн (цэцэрхэж байдаг хүн).