ЦЭЦЭРХЭГ

Цэцэн мэргэн ярьдаг хүн: цэцэрхэг залуу (цэцэн цэлмэг яриатай залуу).