ЦҮҮЛЭХ II

Бусдыг аргагүй хүнд бэрх байдалд оруулах, муутгах.

Ижил үг:

ЦҮҮЛЭХ I