ЦҮҮР II:

үүр цүүр (өглөө эрт), үүр цүүрээр ирэх (өглөө эрт ирэх).

Ижил үг:

ЦҮҮР I