ЦҮҮР I

Нумын хөвч охор байдал.

Ижил үг:

ЦҮҮР II: