ЦҮҮЛЭХ I

Цүүг цүгцүүрэгт дарж оруулах: авдраа цүүлэх (авдрын цүүг цүгцүүрэгт дарж оруулах).

Ижил үг:

ЦҮҮЛЭХ II