ЦОЛТОН

Цол бүхий хүмүүс: алдар цолтон (алдар цол бүхий хүмүүс).