ууцны цар
цагаан сарын чанасан ууц тавих том амсартай таваг, сав