ЦАЙСАГ

Цай уух маш их дуртай: цайсаг хүн (цай уух их дуртай хүн).