ЦАЛАВ :

хялав цалав хийх (хүний ааш авир гарган хялалзаж муухай харах).