ЦАЛ II:

цал бар (шунхан бар), цал барын ганжуур (шунхан барын ганжуур).

Ижил үг:

ЦАЛ I: