ЦАЙРДУУЛАХ

Цайр түрхүүлэх: сав цайрдуулах (саванд цайр түрхүүлэх), толь цайрдуулах (толь дэлгэрэнгүй...

сав цайрдуулах саванд цайр түрхүүлэх
толь цайрдуулах толь цайртай болгох