ЦАЙРУУДУУ

Цайруу байрын: цайруудуу өнгөтэй (цайруу байрын өнгөтэй).