тэнгэр цайвалзах
цаг агаар тогтворгүйтэн хуйсганах