голын ус сарны гэрэлд цайвалзах
голын ус сарны гэрэлд гялалзан харагдах