ЦАДИГ

1. [шашин] Бурхан багшийн урьд төрлийн үесийг өгүүлсэн Энэтхэгийн бурхны шашны туужилсан зохиол - Ганжуурт таван дэлгэрэнгүй...


2. Түүх, намтар, шастир: цадиг тууж [хоршоо] (түүхт хүмүүсийн түүх намтар) - Судар бичиг, цадиг тууж, түүх үлгэр шастир нийт дэлгэрэнгүй... В.Инжаннаши. Хөх судар., цадиг намтар [хоршоо] (шастир түүх), цадиг судар [хоршоо] (түүх судар) - Түүх бичиг ба цадиг судраа олж үзэв. В.Инжаннаши. Хөх судар., цадиг түүх [хоршоо] (өнгөрсөн үйл явдлыг тэмдэглэн үлдээсэн бичиг);

3. [шилжсэн] Хэр чинээ, хэм хэмжээ;
4. [шилжсэн] Эх зах, дэглэм журам: цадигаа алдах (а. Ах захаа алдах; б. Хэр чинээгээ мэдэхгүй байх) - Үс сахал нь тал тал тийшээ дэлгэрэнгүй... Д.Намдаг. Түүвэр зохиол.

цадиг тууж түүхт хүмүүсийн түүх намтар
цадиг намтар шастир түүх
цадиг судар түүх судар
цадиг түүх өнгөрсөн үйл явдлыг тэмдэглэн үлдээсэн бичиг
цадигаа алдах а. Ах захаа алдах; б. Хэр чинээгээ мэдэхгүй байх