ЦАДИГГҮЙ

1. Хэрээ мэдэхгүй хэтрүү зан ааштай: цадиггүй зантай (хэрээ мэдэхгүй, давруун зан ааштай);


2. Хэт дүрсгүй зан байдалтай, ах захгүй: цадиггүй хүүхэд (ах захаа мэдэхгүй, сахилгагүй хүүхэд) - Ганцхан шөнө үлдлээ, цадиггүй дэлгэрэнгүй... Р.Чойном. Сүмтэй будрын чулуу.

цадиггүй зантай хэрээ мэдэхгүй, давруун зан ааштай
цадиггүй хүүхэд ах захаа мэдэхгүй, сахилгагүй хүүхэд