цадиг түүх
өнгөрсөн үйл явдлыг тэмдэглэн үлдээсэн бичиг