ЦААТАЙ I

Цаа буга байгаа: олон цаатай айл (олон цаа бугатай айл), цаатай хүмүүс (цаа буга дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЦААТАЙ II: