цааз хууль ~хууль цааз

а. Тогтсон дүрэм журам; б. Оноосон ял