төр цааз
төр болон төрөөс тогтоосон хатуу хууль дүрэм