цаагуур бодолтой хүн
хянамжтай, холын бодолтой хүн