БАРИЛЦАХ I

1. Хамт барих;


2. Харилцан барих, олуул нийлж барих: барилцаж авах (а. Бие биеэсээ барьц авах, заамдалцах зэрэг; б. Хоёр бөх харилцан барьцтай дэлгэрэнгүй...
3. Салахгүй болох, барьцалдах: барилцан хөлдөх (салахгүй наалдаж хөлдөх).   

барилцаж авах

а. Бие биеэсээ барьц авах, заамдалцах зэрэг; б. Хоёр бөх харилцан барьцтай болох

гар барилцах а. Харилцан гараа атгалцах; б. [шилжсэн] Эвтэй, найртай байх, эе эвтэй байхаа илэрхийлэх
барилцан хөлдөх

салахгүй наалдаж хөлдөх

Ижил үг:

БАРИЛЦАХ II