БАРИЛЦААГҮЙ

1. Харилцаа холбоогүй;


2. Харилцан бариагүй.