БАРИЛЦААТАЙ

1. Харилцаа холбоотой;


2. Харилцан барьсан: гар гараасаа барилцаатай (бие биеийн гараас барьсан).