үгээ барах

а. Хэлэх үггүй болох; б. Яриагаа өндөрлөх; в. Цөхрөх.