БАРАНЗАД :

баранзад хадаг (дунд зэргийн хадаг) - Алд хэрийн баранзад хадаг гаргаж өгөв. дэлгэрэнгүй...