БАЛБУУР

1. Юм цохих хэрэглүүр: балбуур мод (цохих мод);


2. Эдэлгээнд хайрлахгүй, ээлжгүй хэрэглэх юм: балбуур дээл (үргэлж өмсдөг хуучин дээл).

балбуур мод цохих мод
балбуур дээл үргэлж өмсдөг хуучин дээл