мөнгө авлигалах
ажил үйлсийг нь бүтээхийн тулд хууль бусаар мөнгө авах