АВИРЛУУЛАХ

Элдэв авир гаргахад нь саад үл хийх, зоргонд нь тавих.