ХАДАРХУУ

1. Хадархаг, хад ихтэй;


2. Хад мэт, хадтай төстэй.