ХАДАТ

Хад бүхий: хадат өндөрлөг (хад бүхий өндөрлөг газар).