хадан хавцгай
эгц өндөр элгэн хад, хадан хясаа бүхий газар