ХАГАЧИГДАХ

1. Хагачих үйлд өртөх, бутлагдах;


2. Дарлагдан зовох.