ХАГДГАНАХ

Хагдгар, агдгар хүний түгдгэнэн хөдлөх, агдганах: хагдганан гүйх (бөгцгөнөн гүйх), хагдганан дэлгэрэнгүй... (хагдгар хүний агдганан чанга дуугаар инээх), агдганах хагдганах [хоршоо] (агдгар хагдгар хүний хөдлөх, аашлах).

агдганах хагдганах агдгар хагдгар хүний хөдлөх, аашлах