ХАГД II:

хагд үе (а. Ясны хуурай үе; б. Хүний бугуйн үе).

Ижил үг:

ХАГД I