хавсран ажиллах
үндсэн ажлынхаа хажуугаар чөлөөт цагаараа өөрийн юм уу бусад байгууллагад хөдөлмөрийн гэрээгээр өөр ажил, албан тушаалыг зохих цалин хөлстэйгөөр дэлгэрэнгүй...