барьцтай хавсрах
зодог шуудгийн аль нэгтэйгээс барьж хавсрах мэхийг хийх