үнэмлэх хавсаргах
итгэж үнэмшүүлэх нэмэлт бичиг баримт дагалдуулах