номыг нь хаалгах
номын хуудсыг нийлүүлэн хавсруулах