феодал анги
феодалын нийгмийн төрийн эрхийг барих дээд анги