уламжлалаа үргэлжлүүлэх
уламжлалаа орхихгүй авч явах